ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਸ਼ਮੀ ਡਾ ਪੌਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਹੋਣਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰ

ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ‘ਚ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।

ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸਤੂ ਟਿਪਸ : ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :-

ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਦੋ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। – ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *