ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਹ 7 ਸੰਕੇਤ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਗਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਹਨ । ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਝੁੱਕਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਰੰਕ ਅਤੇ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਮਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਘਾਵ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਘਾਵ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ , ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ. ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ । ਇਸਲਈ ਅਜੋਕੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਏੰਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ । ਤੱਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੱਕਦੇ ਹੈ । ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ , ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੁਆਰਾ , ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਕਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੂਰਤ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 4 . 24 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 . 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਗਿਅ ਰਾਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜਿਸਪਰ ਰੱਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਣਗੇ ।

ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ
ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਤੇ ਹੈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਾਂਗੇ । ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ , ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਿਆ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਹਕਤੇ ਰਹੇ । ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਤੇ ਹਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ।

ਚੌਥਾ ਸੰਕੇਤ
ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਬਸਤੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਕੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁਡ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਕੇਤ
ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਕਾਰਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਟਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਸ਼ਮਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਗਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਛਠਵਾਂ ਸੰਕੇਤ
ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੁਲ ਮਾਲਾ ਜਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਗਿਰਨਾ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ , ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਣ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਇਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਫੜਕਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਕੇਤ
ਸਵੇਰੇ – ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੁ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਾਂ ਹੋ । ਉਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *