ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨ ਲਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ

ਕੁੰਭ ਸਥਿਤੀ: ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੰਭ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਕਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵੋਂ। ਅਲਸੀ ਨਾਮੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ, ਨਿਰੋਧਕ ਬਚੋ।
ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ-ਲਾਲ
ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ — ਅੱਜ ਉਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਉਪ-ਮੰਡਲ-ਗਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿਓ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਜਨਮ : ਅਜ਼ਬ ਦੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਤਮੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੋ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਆਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਆਦਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੈਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਕਲਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਚੜ੍ਹ੍ਹ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਮੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।
ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ- ਹਾਰਾ
ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ—ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨਾ ਚਲਾਓ
ਉਪਾਅ-ਅੱਜ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਚਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਗੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੜਕੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚੁੰਗੀ ਬਦਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਚੋਣ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ-ਲਾਲ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਉਪਾਅ – ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 108 ਨਾਮ ਜਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *