ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 06 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਮਤ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ, ਰਤਨ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਬੁਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੁਧ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ:
ਮੰਤਰ: “ਓਮ ਬ੍ਰੇਣ ਬ੍ਰੂਣ ਸਾਹ ਬੁਧੈ ਨਮ.”
ਲਾਭ: ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਤਨ ਪਹਿਨਣਾ:
ਪੁਖਰਾਜ (ਪੀਲਾ ਨੀਲਮ): ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਰਾਜ ਪਹਿਨੋ।
ਲਾਭ: ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁੱਧੀ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ:
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਜਲ ਕਰੋ।
ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ:
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਧ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ।
ਲਾਭ: ਇਹ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੁਧ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ:
ਮੰਤਰ: “ਬੁਧਮ ਚਾ ਸ਼ੁਕਰਮ ਚੈਵ ਚੰਦਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਨਾਤਨਮ। ਬੁਧਿਦਮ ਬੁਧਿਵਾਦਯਮ ਚਾ ਬੁਧਰਬੀਜਨ ਸਨਾਤਨਮ।”
ਲਾਭ: ਬੁੱਧ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਧ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ:
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਧ ਪੂਜਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਾਓ।
ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਧ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦਾਨ:
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਓ।
ਲਾਭ: ਇਹ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ:
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਦਿਓ।
ਲਾਭ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਮੇਖ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 5

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 4

ਮਿਥੁਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 1

ਕਰਕ
ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 3

ਸਿੰਘ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 9

ਕੰਨਿਆ
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 5

ਤੁਲਾ
ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ।
ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *